Missie en visie van Catharina

Missie

De statuten beschrijven de missie als volgt: “Catharina is een zorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg en welzijnsdiensten. Verantwoorde zorg is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Catharina verleent zorg en behandeling aan en/of verschaft de gelegenheid tot zorg en behandeling voor kwetsbare volwassenen en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.”

Visie

Een vertrouwde sfeer, betrokkenheid én ruimte om zelfstandig het leven vorm te geven. Dat vormt de vanzelfsprekende basis voor onze ondersteuning. Catharina maakt wonen, zorg en welzijn persoonlijk. Vanuit echt contact bereiken we meer voor kwetsbare volwassenen.

Als Catharina staan wij voor gastvrijheid, respect en gelijkwaardigheid. Vóór alles zoeken wij het contact. We kennen al onze klanten persoonlijk en gaan met iedereen in gesprek: over zorg, over sociale contacten, over de dagelijkse dingen van het leven. Daarbij geven we mensen zo veel mogelijk ruimte om zelf hun leven vorm te geven. Welzijn en welbevinden spelen daarin een grote rol. Wat ons onderscheidt van andere zorgaanbieders is dat wij nadrukkelijk investeren in de gemeenschap, bijvoorbeeld door ruimtes beschikbaar te stellen voor sociale activiteiten en door mee te denken over het welzijnsbeleid van gemeenten. We werken hard – omdat het in ons zit, maar ook omdat we weten voor wie we het doen. Wat ons drijft is de verbinding met onze klanten, om hun van daaruit passende professionele, excellente zorg en ondersteuning te bieden.

Kleinschalig

Kleinschaligheid is ons sleutelwoord. En dat is overal terug te zien. We werken met kleine, zelfstandige teams, zodat onze klanten vaak bekende gezichten zien en we echt persoonsgericht kunnen werken. Medewerkers krijgen veel ruimte voor eigen inschattingen en vakmanschap. Dat is een belangrijke sleutel naar goede zorg. Daardoor kunnen we onze ondersteuning helemaal afstemmen op de individuele wensen van onze klanten.

Flexibel

De lijnen binnen Catharina zijn kort en we hebben veel persoonlijke contacten in de regio. Daardoor kunnen we snel en flexibel inspringen op veranderingen. Ouderen blijven bijvoorbeeld steeds langer thuis wonen en nemen tot op hoge leeftijd actief deel aan de samenleving, ook als ze daarbij zorg nodig hebben. Met nieuwe, innovatieve diensten komen wij tegemoet aan de veranderende vraag.

Maatschappelijk verbonden

Een groot deel van onze kracht zit in onze vrijwilligers. Dankzij hen kunnen we veel verschillende welzijnsactiviteiten organiseren. Dat is voor onze klanten een groot voordeel. Een zinvol leven bestaat immers uit meer dan praktische zorg en ondersteuning. Waar nodig trainen we mensen om hun vrijwilligerswerk goed te kunnen doen. Behalve met vrijwilligers werken wij ook veel samen met familieleden en buren van klanten. Wij geloven dat maatschappelijke verbindingen, sociale relaties en aandacht voor elkaar essentieel zijn voor een gezond en gelukkig leven.