Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten die gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van Catharina. Zij behartigt diens belangen en is een belangrijke gesprekspartner van de organisatie waar het gaat om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De cliëntenraad treedt op regelmatige basis in overleg met de Raad van Bestuur.

U kunt de cliëntenraad benaderen via clientenraad@catharina.nl. De raad kent onderstaande samenstelling:

mevrouw H. Verkerk (voorzitter)
de heer W. Stoof
vacature
mevrouw K. Helbers (ambtelijk secretaris)