Vrienden van

Catharina is blij met de actieve betrokkenheid van `Vrienden van`. Zij maken door inzet van vrijwilligers en het werven van fondsen diverse activiteiten en projecten mogelijk .

Stichting Vrienden van het Catharina Gasthuis

De Stichting Vrienden van het Catharina Gasthuis heeft als doel het verwerven van gelden ten bate van recreatie, ontspanning en het welbevinden van bewoners/cliënten van het Catharina Gasthuis. Met de donaties wordt een jaarprogramma opgesteld en worden hiervoor de nodige artiesten geboekt.

IBAN NL71ABNA0551419741
Ten name van St.Vrienden Cath.Gasthuis

Stichting Vergezichten

De Stichting Vergezichten heeft als doel kunsttoepassingen te realiseren in de woonzorgcentra waar Catharina zorg en dienstverlening biedt.

Wij doen dit vanuit de gedachte dat beeldende kunst uitstekend aansluit bij het bieden van een optimaal leef- en werkklimaat in deze centra.

Voor de financiering van onze kunstprojecten doen we regelmatig een beroep op subsidies of fondsen van de overheid en andere instellingen. Daarnaast doen we ook aan fondsenwerving bij particulieren. De Stichting Vergezichten heeft sinds september 2016 de status van ‘Algemene Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn donaties, eenmalige bijdragen, schenkingen via een notariële akte en legaten vrij van schenkingsrecht en fiscaal aftrekbaar.

Wanneer onze doelstelling u aanspreekt en u de waarde en het belang van beeldende kunst in de locaties onderschrijft, doen wij graag een beroep op u om ons te helpen bij het verwezenlijken van dit ideaal.

U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester van de Stichting Vergezichten, mevrouw Thea Pennings via mailadres: theapennings@gmail.com.

Bij voorbaat zijn wij u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.

Het bestuur van de Stichting Vergezichten